QUÈ SON ELS RESIDUS ORGÀNICS?

La matèria orgànica inclou tots els residus procedents d’éssers vius (animals o plantes) que generam a les llars, comerços i establiments de restauració. Sobretot hi trobam restes de menjar i restes de plantes de mida petita.

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Aquesta característica fa que es puguin aprofitar, si es recullen de forma separada de la resta de residus, per obtenir compost i biogàs.

L’orgànica és la fracció de residus més important perquè suposa el 40% dels residus municipals que generam a Eivissa.

Més informació: http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4054271

 

PER QUÈ CAL SEPARAR L’ORGÀNICA DEL REBUIG?

La recollida selectiva de residus orgànics permet convertir aquest residu que fins ara acabava a l’abocador en recursos aprofitables (adob i energia).


Separar els residus orgànics és un pas imprescindible per augmentar les taxes de reciclatge i assolir així l’objectiu que ens marca la Unió Europea: reciclar el 60 % dels residus municipals el 2030.


Gràcies al reciclatge dels residus orgànics aconseguirem tancar el cicle de la matèria orgànica a la mateixa illa, sense dependre de l’exterior per gestionar aquest residu.


Llençar els residus orgànics en el nou contenidor marró suposa un gest senzill que permet transformar residus en recursos perquè la nostra illa sigui més sostenible.

Millora ambiental
de l'illa

Reciclant l'orgànica ajudam a cuidar del medi ambient, perquè reduïm els residus que arriben a l'abocador i estalviam recursos naturals, energia i emissions de CO2.  

Eficiència i estalvi
econòmic

Estalviam diners i ajudam a millorar els processos de reciclatge i tractament de la resta de residus.  

Impacte econòmic i
social positiu

La recollida selectiva aporta beneficis en forma de llocs de treball, aprofitament de recursos a l'ambit local i millora de la sostenibiltat de l'illa.  

QUÈ TIRAR I QUÈ NO, AL CONTENIDOR MARRÓ DE RESIDUS ORGÀNICS?

SÍ van a l'orgànica

residus organics

 

Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Escloves d'ou 
i fruits de secs, closques de marisc
Altres restes de menjar en mal estat
Ressols de cafè i restes d'infusions
Restes de jardineria: fulles seques, rams, plantes petites...
Paper de cuina i tovallons bruts de menjar
Taps de suro
Serradís i encenalls de fusta 

NO van a l'orgànica

Van al contenidor gris: 

Bolquers, compreses i tampons, tovalloletes humides, bastonets per a les orelles, altres productes d'higiene com maquinetes d'afaitar, raspalls o preservatius, pols de granar, bosses d'aspiradora, excrements, llosques, cendres. 

contenedor gris

Van a la deixalleria o en contenidors específics: 

Restes de poda o de treballs de jardineria en grans quantitats, oli de cuinar, medicaments, teixits i articles de pell. 

deixalleria

 

COM SEPARAR ELS RESIDUS ORGÀNICS A CASA

Control ambiental. clasificación del desperdicio de alimentos en los paquetes ambientales. Foto Premium

 

Per separar de forma còmoda la matèria orgànica a casa és molt recomanabale l’ús de cubells airejats (amb reixeta) i bosses compostables (que es descomponen junt amb la matèria orgànica).

L’ús d’aquests dos elements afavoreix la ventilació i l’evaporació de l’aigua de les restes dels aliments, fet que redueix les males olors, el líquids i el volum dels residus.

No llençar residus inorgànics al contenidor marró és molt important perquè el compost obtengut a la planta de tractament sigui de qualitat.

Com millor sigui la separació de la matèria orgànica a casa, millor serà el resultat del procés de tractament posterior.

I DESPRÉS DEL CONTENIDOR, QUÈ?

Can Putxa

Els residus orgànics es portaran a la nova planta de triatge i tractament de la matèria orgànica de Ca na Putxa, al costat de l’actual dipòsit controlat (abocador).

En aquesta planta es realitzarà el tractament de la matèria orgànica (contenidor marró), el triatge dels envasos de recollida selectiva (contenidor groc) i el triatge dels residus en massa o rebuig (contenidor gris).

Gràcies a la nova planta de tractament de residus de Ca na Putxa es preveu reduir en un 50 % les entrades de residus al dipòsit controlat.

COM ES RECICLARÀ LA MATÈRIA ORGÀNICA A CA NA PUTXA?

En les instal·lacions de tractament de la matèria orgànica de Ca na Putxa aquesta se sotmetrà a un procés de biometanització. Aquest procés permet:

Primer transformar els residus orgànics en biogàs, un combustible d’alta qualitat que servirà per generar electricitat, i segon en compost: un adob natural que s’utilitza en agricultura i jardineria.

D’aquesta manera un residu que fins ara acabava al dipòsit controlat (abocador) a partir d’ara es convertirà en un recurs aprofitable a la mateixa illa.

DUBTES GENERALS SOBRE EL RECICLATGE DE LA MATERIA ORGÀNICA I ALTRES RESIDUS

Tenim poc espai a casa per posar tants de cubells...

El volum de residus generats és el mateix si es posa en una bossa o en diverses. Si es dobleguen o pleguen els envasos i les caixes de cartó, ocupen menys volum i s’optimitza l’espai. El paper i el vidre es poden posar junts en un mateix cubell i separar-los després quan es llencen al contenidor.

És imprescindible un cubell especial per a la matèria orgànica?

El cubell airejat o de reixeta té molts d'avantatges. Permet la ventilació de la bossa, evitant males olors i l’acumulació de líquids, i gràcies a la seua ansa és fàcil de moure per cuinar o treure els fems.
 

És obligatori usar bosses biodegradables?

S’utilitzaran bosses biodegradables o compostables perquè transpiren millor i eviten l’acumulació de líquids i les males olors. A més, es degraden amb la matèria orgànica, de manera que no cal separar-les dels residus orgànics una volta a la planta de tractament

On puc aconseguir el cubell airejat?

Els municipis repartiran gratuïtament els cubells airejats a totes les llars.
També facilitaran contenidors comercials als establiments generadors de matèria orgànica.

On puc aconseguir bosses compostables?

Es poden comprar en comerços d’alimentació i drogueries o reutilitzar les bosses biodegradables per a fruita i verdura que algunes botigues i supermercats posen a disposició de la seua clientela. Coincidint amb la posada en marxa de la recollida selectiva de l’orgànica, els diferents municipis reparteixen bosses compostables de forma gratuïta.

Cada quan es recolliran les restes orgàniques?

Les restes orgàniques són molt inestables (es degraden molt ràpid) per aquest motiu el camió de recollida passarà amb suficient freqüència per tal de recollir-les i tractar-les ràpidament, i així evitar males olors i altres molèsties.

Quin benefici aconsegueix jo separant els residus orgànics?

Separar aquestos residus és un gest senzill que té molts de beneficis col·lectius (ambientals, econòmics i socials) i ens ajudarà a ser un territori més sostenible, millor per a les futures generacions i més atractiu per al turisme. A més, és obligatori a l'ambit legal, ja que la Unió Europea marca una objectius de reciclatge que hem d’aconseguir tots els estats membres.

l'ambit individual, reciclar l’orgànica és una manera de practicar un estil de vida sostenible i responsable amb l’entorn i amb la societat. Tots som responsables dels residus que generam i dels problemes que aquestos ocasionen. Per això és important promoure la prevenció i el reciclatge dels residus tant a l'ambit individual com col·lectiu.

Què passa amb els residus orgànics després de llençar-los al contenidor marró?

La matèria orgànica es porta a la planta de tractament que hi ha a Ca na Putxa, on es convertirà en compost i energia (vegeu l’apartat COM ES RECICLARÀ LA MATÈRIA ORGÀNICA A CA NA PUTXA? per a més informació).

Puc fer el meu propi compost? 

Sí. L’autocompostatge o compostatge casolà és una altra solució per reciclar la matèria orgànica. Hi ha dos tipus de compostatge casolà: el compostatge de jardí i el vermicompostatge.

El Consell Insular d’Eivissa ofereix tallers de compostatge per a centres educatius. Els ajuntaments organitzen periòdicament tallers per aprendre a fer compost a casa. Posau-vos en contacte amb el vostre Servei d’Atenció a la Ciutadania per a més informació.

FALSOS MITES SOBRE EL RECICLATGE DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

Segur que després ho mesclen tot...

La recollida selectiva es realitza sempre per separat, en camions específics per a cada residu. Pot ser que el mateix camió reculli dos residus però en recorreguts diferents (sene mesclar-los) o en camions que recullen dos residus alhora però amb compartiments separats per cada residu, de manera que tampoc es mesclin. 
Una volta a Ca na Putxa, els residus del contenidor gris i els residus de contenidor marró es tracten de forma diferenciada.

Em cobren pels residus i a més els he de separar. Que creïn més llocs de treball i ho separin ells.

El tractament i la separació de tots els residus mesclats en una mateixa bossa és molt costós i fa molt difícil el seu reaprofitament com a recursos. Si no separam els residus en origen (a casa o als comerços), el percentatge de residus que es poden reciclar després és molt petit. 

En canvi, si se separen correctament els residus, els recursos obtenguts amb el reciclatge generen ingressos que compensen part del cost del seu tractament. A més, es generen més llocs de treball en els diferents circuits de recollida i processos de reciclatge de cada tipus de residu.

DUBTES ESPECÍFICS SOBRE ELS RESIDUS QUE VAN AL MARRÓ

Puc llençar les càpsules de cafè al cubell de l’orgànica?

S'hi poden llençar els ressols del cafè, però no les càpsules perquè tenen components de plàstic o d'alumini. Només en cas que les càpsules siguin compostables s’hi poden llençar.
Si no ho són, s’han de portar a la deixalleria.

Puc llençar les bosses de te i altres infusions a l’orgànica encara que portin una grapa?

Sí, es poden llençar les bosses de te i infusions a l’orgànica encara que portin una grapa.
Tant la bossa com l’etiqueta estan fets de components orgànics biodegradables. Pel que fa a les grapes, cada volta hi ha menys bosses que en portin, de manera que el seu efecte es podria considerar quasi nul.

Per què els papers bruts i tovallons usats van al cubell de l’orgànica i no al paper?

Tant els tovallons usats com els papers bruts de menjar es poden llençar al contenidor de l’orgànica perquè estan fets de cel·lulosa, material vegetal biodegradable. Però només si estan bruts de restes de menjar, no d’altres productes com pintura, etc.

Què es consideren petites restes de jardineria?

Es consideren petites restes de jardineria els rams de flors, gespa tallada, fulles seques, restes de fullaraca, petites tiges de plantes ornamentals, etc. Sempre que es produeixin en petites quantitats. Les branques o troncs llenyosos, a partir de 80 mm de diàmetre, o les restes de jardineria en grans quantitats s’han de portar a la deixalleria o sol·licitar ne una recollida específica.

On puc llençar l’oli usat?

L’oli usat de casa també s’ha de separar i portar lo a la deixalleria o a un contenidor específic per oli de cuina. No s’ha de llençar ni al rebuig, ni a l‘orgànica. Tampoc per l'aigüera o el vàter. Una gota d’oli pot contaminar 1.000 litres d’aigua.

Els excrements d’animals domèstics i arenes de gats van al contenidor marró?

No, tots aquests residus van al contenidor gris. Tot i que els excrements són biodegradables, no es poden barrejar amb els residus orgànics perquè poden tenir microorganismes nocius que es poden mantenir en els productes resultants de la biometanització o el compostatge. D’aquesta manera, s’eviten riscos sanitaris.

Per què els bolquers no es consideren residu orgànic?

Els bolquers contenen caques i cel·lulosa que són components orgànics, però la resta no ho són. En estar barrejats amb el material absorbent, els diferents components són difícils de separar i de reciclar. Per això han d’anar al contenidor gris.

Back To Top