ÀREA AMBIENTAL DE CA NA PUTXA

En aquest complex s’ubiquen les plantes de triatge de residus i de tractament de la matèria orgànica, l’abocador de residus no perillosos, així com totes les instal·lacions associades per a la correcta gestió de les infraestructures (estació de depuració de lixiviats, biofiltre pel tractament d’olors, …). Així mateix també disposa d’un aula ambiental per a dur a terme tasques de divulgació.

L’Àrea Ambiental de Ca na Putxa disposa d’una Autorització Ambiental Integrada atorgada per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que defineix tots els condicionants ambientals als quals està sotmesa l’activitat. En aquesta autorització també es defineixen els residus admesos a les instal·lacions.

Les instal·lacions que engloba el complex, per a la gestió de residus de recollida municipal i assimilables a urbans, són les següents: 

  • Planta de triatge d'envasos: els envasos lleugers provinents de la recollida selectiva es duen a una línia de triatge on es separen per materials (diferents tipus de plàstics, metalls, llaunes, brics, etc.) per tal de millorar la seua gestió posterior.

  • Planta de triatge de residus en massa: tots els residus en massa recollits pels serveis municipals (contenidor gris) passen per aquesta línia, on a través de triatge manual i/o mecànic, se separen les fraccions recuperables dels residus, com poden ser el paper, vidre, metalls, envasos i matèria orgànica.

  • Planta de tractament de la matèria orgànica: els fangs de depuradora, la matèria orgànica de recollida selectiva, les restes vegetals i de poda i la matèria orgànica de la planta de triatge de residus en massa es tracten en aquesta planta. El tractament que es fa en aquestes fraccions és el següent:

    • Fracció orgànica de recollida selectiva (FORM): pretractament per eliminar-ne impropis i tractament de la fracció orgànica per biometanització i posterior compostatge en túnels del digestat amb restes de poda com a material estructurant. 

    • Llots de depuradora: tractament de la fracció orgànica per biometanització i compostatge en túnels del digestat resultant amb les restes de poda com a material estructurant o complementari. 

    • Fracció orgànica de rebuig (MOR): bioestabilització en túnels sense necessitat d’aportació de material estructurant. 

Durant aquests processos, s'obté energia elèctrica per autoconsum a la planta, mitjançant la biometanització, i un compost d'alta qualitat gràcies al procés de compostatge de la matèria orgànica.

Planta de tractament de residus voluminosos: En aquesta instal·lació es disposen els voluminosos recollits pels serveis municipals en diferents espais i contenidors que permetin la seua classificació segons la seua tipologia. Es recuperen els materials valoritzables que presenten (ferro, coure, etc.), i es separen aquells que requereixen d'una gestió específica.

Abocador de residus no perillosos: l’abocador consta d’un total de set cel·les impermeabilitzades que es van construint i clausurant segons l’evolució de l’entrada de residus. Tres de les set cel·les previstes ja es troben clausurades.

L’abocador disposa també d’una cel·la específica per al dipòsit de residus sanitaris grup II i restes d’origen animal.

El rebuig de les plantes de tractament es disposa a l’abocador en bales compactes que es van cobrint de terres de cobertura diàriament per evitar molèsties. A més del rebuig de planta, a l’abocador també es poden dipositar els residus no valoritzables materialment i que, per raons tècniques o en situacions excepcionals, no puguin ser destinats a la planta de tractament de residus. L’autorització ambiental integrada defineix en cada moment els residus admissibles per tipologia i quantitat.

L’Àrea Ambiental de Ca na Putxa, es troba situada al terme municipal de Santa Eulària des Riu, en el km 5 de la carretera de Cala Llonga, és de titularitat pública i la concessionària de l’explotació és l'UTE GIREF, formada per les empreses CESPA-URBASER-FCC-HERBUSA (telèfon 971 31 82 01).

L' Àrea Ambiental de Ca na Putxa pot ser visitada!

Podeu sol·licitar la visita a Ca na Putza.
Telèfon: 900264878
Correu electrònic: visitas@utegiref.com

Back To Top