EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A L’ILLA D’EIVISSA 2015-2021 (Valors en tones)

AÑO

PAPER-CARTÓ

ENVASOS LLEUGERS

VIDRE

MATERIA ORGÀNICA

RESIDUS EN MASSA

2015

7.087,59

2.617,79

6.336,36

0

110.935,69

2016

7.859,65

3.213,49

7.481,79

0

114.967,66

2017

8.331,14

3.830,15

7.925,12

0

121.724,32

2018

8.954,39

4.961,14

8.509,14

0

120.389,25

2019

9.455,84

5.716,38

9.224,28

0

118.303,36

2020

6.503,41

4.564,21

5.348,42

50,10

87.793,21

2021

8.546,99

5.998,57

8.076,92

5.588,98

87.461,72

Imagen del grafico de recogida selectiva

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA D’ALTRES FRACCIONS 2015-2021 (valors en tones)

ANY RESIDUS VOLUMINOSOS RUNES RESIDUS DE PARCS I JARDINS RESIDUS SANITARIS GRUP II RESIDUS DE TEIXITS ANIMALS I PREPARACIÓ D'ALIMENTS
2015 1.719,00 668,78 5.716,83 347,38 22,27
2016 1.081,90 781,10 4.551,93 331,62 117,41
2017 1.251,34 533,21 4.357,36 268,24 118,78
2018 1.438,69 533,65 5.259,13 261,68 114,88
2019 1.103,84 412,24 2.643,32 267,24 119,32
2020 1.175,12 299,44 2.917,43 248,45 226,33
2021 5.129,16 0,00 1.375,74 304,90 210,57

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'ALTRES FRACCIONS 2015-2021 (valors en tones)

Back To Top